Mặt Dây Chuyền Bạc Nam

Dây chuyền nam móng vuốt bạc

1.650.000₫ 1.950.000₫

Mặt dây chuyền vẩy rồng

570.000₫ 1.260.000₫

Dây da mặt tỳ hưu

850.000₫ 1.350.000₫

Dây da mặt phật tổ

890.000₫ 1.250.000₫

Mặt dây ngọc rồng

550.000₫ 750.000₫