Dây chuyền bạc nam

Dây chuyền tiền dola

1.740.000₫ 2.300.000₫

Dây chuyền rắn hổ mang

3.800.000₫ 4.500.000₫

Dây chuyền nam 3 cây

2.950.000₫ 3.500.000₫

Bão số 12

Liên hệ

Vòng cổ nam

2.950.000₫

Dây chuyền bạc rồng lửa

1.360.000₫ 1.499.999₫